Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
01. Uživatelská příručka IS KP14+ "Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu" a uživatelská příručka "Veřejné zakázky v IS KP14+"
Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu a datové oblasti veřejné zakázky
02. Jaká je návaznost mezi předběžnou a plnou žádostí u dvoukolové výzvy?
V portálu IS KP14+ se na formuláři žádosti o podporu zobrazují všechny údaje, které formulář obsahuje, nicméně v případě předběžné žádosti je nutné vyplnit pouze ty obrazovky, které jsou v okamžiku vyplňování dané žádosti aktivní, resp. relevantní pro předběžnou žádost.
Pokud bude předběžná žádost podána, projde procesem hodnocení a bude postoupena do "vyššího" stavu, bude jí uživatel dále editovat jako plnou žádost. Tzn. nezakládá tedy novou "plnou" žádost, ale pouze doplní příslušné datové položky (záložky).
03. Jak postupovat, pokud se zobrazí hláška Nelze provést rozpad financí?
Primárně se poměry zdrojů financování vážou u na nastavení podmínek výzvy, např. na právní formu žadatele nebo např. některé projekty příslušných výzev jsou financovány se zapojením tzv. regionální podpory. Následně po zadání % podílu financí dle nastavení výzvy v rozlišení na velikost podniku a jeho zdroje (soukromé zdroje) lze tlačítkem rozpad financí provést.
Je tedy nutné na žádosti o podporu v záložce Projekt označit v oblasti Doplňkové informace volbu Veřejná podpora.
Na záložce Subjekty projektu je třeba uvést velikost podniku. Pokud se jedná o podporu De minimis, je nutné zaškrtnout checkbox a zahrnout subjekt do definice jednoho podniku.
Pokud v rámci nastavení podmínek výzvy nejsou definovány poměry financování pro veřejnou podporu, na záložce Projekt naopak nesmí mít žadatel nastavený/zatrhnutý checkbox veřejná podpora.
Obecně pro informaci v rámci nastavení podmínek výzvy, je třeba se obrátit na příslušný Řídicí orgán, příp. na Zprostředkující subjekt.
04. Jak určit velikost podniku?
Určit velikost podniku podle pravidel Evropské unie není úplně jednoduchá zálěžitost. Kritéria pro zařazení konkrétního podniku do kategorie velikosti stanovuje příloha I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. Příloha I Nařízení č. 800/2008 pro rozdělení podniků do kategorií dle velikosti používá parametry jako počet zaměstnanců, roční obrat, bilanční suma roční rozvahy. V systému je toto pak počítáno automaticky, právě dle kritérií určených výše uvedeným nařízením.
05. Co znamená automatické podání?
Pokud je v žádosti vyplněna volba Typ podání "automatické", žádost o podporu se automaticky přenese nebo resp. podá na ŘO.
Pokud je zvolen Typ podání "ruční", podání žádosti je ještě třeba potvrdit stiskem tlačítka Podat žádost, které se po podpisu žádosti o podporu objeví v horní liště.
06. Co znamená autorizovaná konverze?
Termín autorizovaná konverze se v souvislosti s portálu IS KP14+ přímo nedefinuje resp. nepoužívá. Obecně je to "úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby, nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě". Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.
Tento termín může vyplývat z pokynů pro žadatele uveřejněných na příslušných webových stránkách jednotlivých ŘO/SZ. Tyto pokyny pro žadatele jsou v gesci Řídícího orgánu resp. Zprostředkujícího subjektu, je tedy na rozhodnutí Řídicícho orgánu resp. Zprostředkujícího subjektu, jakým způsobem bude požadovat převést příslušný dokument do elektronické podoby.
07. Je nutné/povinné zadat platnost plné moci, pokud na ní není stanoveno omezení platnosti?
Pokud na plnou moc není žádné omezení, je možné nastavit platnost na dobu realizace projektu. Je to věc dohody mezi zmocněncem a zmocnitelem, systém toto nijak neupravuje/neomezuje.
08. Podle čeho je třeba zadávat Datum zahájení/ukončení projektu?
Zahájení projektu lze nastavit na den podání předběžné žádosti. Je nutné, aby se fyzická realizace "vešla" do termínu nastavených v ISKP. Je doporučeno nastavit termíny s rezervou, resp. zahrnout do harmonogramu přípravnou fázi (před podáním předběžné žádosti).
09. Jaké záložky formuláře žádosti o podporu jsou přístupné v rámci příslušného modelu hodnocení?
V rámci některých výzev je zvolen model dvoukolového hodnocení žádostí o podporu. Aby byl žadatel informován, v jakém kole žádosti o podporu se jeho žádost nachází (resp. v jakém kole vlastně žádost edituje), je v rámci záložky Identifikace operace zapracováno pole Kolo žádosti a tlačítko Přehled obrazovek. Po stisku tlačítka Přehled obrazovek se uživateli zobrazí seznam záložek formuláře žádosti o podporu relevantních pro dané kolo žádosti.
10. Kde lze zjistit informace o projektech vytvářejících peněžní příjmy a informace k článku 61?
Národní orgán pro koordinaci vydal METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020, zde lze nalézt také informace k Projektům vytvářejícím příjmy dle čl. 61 obecného nařízení. Lze použít následující odkaz:
11. Jak vyplnit údaje Počet zaměstnanců, Obrat a Aktiva, pokud se jedná o spojený podnik?
Údaje sloužící k určení velikosti podniku se zadávají ke každému subjektu, který je v projektu zapojen a k němuž je v záložce Subjekty projektu vytvořen příslušný záznam. Zároveň je u každého zadaného subjektu nutné zatrhnout checkbox "Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku".
12. Jak probíhá zadání plné moci do systému a jakým způsobem plná moc funguje?
Ze systémového hlediska je daný proces nastaven následujícím způsobem.
Správce projektu zadá data (zmocnitel, zmocněnec, předmět zmocnění (úloha), časové vymezení plné moci) do obrazovky (záložky) plné moci. Zmocněnec i zmocnitel (ve většině případů statutár) jsou uživatelé registrovaní v IS KP14+; v projektu s rolí signatáře. Oba uživatelé musí být registrováni v portálu IS KP14+. Plné moci se vážou na jejich uživatelská jména a systém pak kontroluje platnost plných mocí při podepisování jednotlivých úloh v rámci žádosti.

Plnou moc rozlišujeme elektronickou (vytištěný a přiložený dokument pomocí šablony uložené v systému), nebo papírovou (přiložená naskenovaná notářsky ověřená plná moc).
Pokud je plná moc elektronická, dokument podepisuje zmocněnec i zmocnitel svým elektronickým podpisem; pokud je plná moc přiložená papírově, podepisuje pouze zmocněnec.

Pokud je v systému danému uživateli přiřazena platná plná moc k určité úloze, není problém, aby tento uživatel podepsal příslušnou úlohu svým kvalifikovaným elektronickým podpisem. To, zda žádost podepsala oprávněná osoba, probíhá při hodnocení formálních náležitostí právě na základě přiložené (navázané) plné moci v systému. Systém nijak neomezuje podepsání žádosti o podporu uživatelům, kteří jsou označeni jako signatáři a připojí kvalifikovaný elektronický podpis. Z logiky věci nicméně by měl elektronický podpis odpovídat uživateli-signatáři, který je v systému přihlášen a danou žádost podepisuje.

Informaci, zda ŘO/ZS bude opravdu vyžadovat podpis žádosti o podporu přímo statutárním zástupcem a zda metodicky je/není omezen podpis žádosti o podporu pouze na statutárního zástupce nebo např. jeho zástupce a na základě jakých podmínek bude ŘO/ZS podané žádosti hodnotit/kontrolovat, je spíše otázka metodického charakteru. Dotazy na příslušné kontroly formálních náležitostí, je třeba směřovat přímo na příslušný ŘO/příp. ZS.

česky

polski

english