Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
Ochrana osobních údajů (GDPR):

Správcem osobních údajů obsažených v žádostech o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ"), resp. osobních údajů k jednotlivým projektům, které žadatel o podporu, resp. příjemce podpory z OPZ uvádí v monitorovacím systému MS2014+, je Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2,DS: sc9aavg.

Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici adrese www.mpsv.cz, další informace jsou na portálu OPZ v sekci Ochrana osobních údajů, viz https://www.esfcr.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Osobní údaje se zpracovávají v souvislosti s procesem poskytování podpory z Evropského sociálního fondu. Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto Řídicí orgán OPZ má povinnost na základě čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, zajistit auditní stopu o provádění OPZ.

Osobní údaje mohou být předávány či zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z právních předpisů či veřejného zájmu. Orgány, které jsou oprávněny ke kontrole či auditu OPZ, jsou zejména orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr.

Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii, ani mezinárodním organizacím.
Subjekty osobních údajů mají právo:
a. požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,
b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domnívají, že jejich osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
c. požadovat omezení jejich zpracování.
Pozn.: S ohledem na to, že Řídicí orgán OPZ nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu osobních údajů (tj. ke zpracování vždy existuje jiný důvod), není v případě OPZ relevantní právo dané osoby odvolat souhlas se zpracováním. Obdobně není relevantní právo na přenositelnost údajů. Právo na výmaz a právo být zapomenut budou relevantní až po uplynutí doby, po kterou je Řídicí orgán OPZ povinen předmětné osobní údaje uchovávat.
Otázky a odpovědi jsou řídicím orgánem zveřejňovány vždy k jednotlivým výzvám k předkládání žádostí o podporu. Informace o tom, kde konkrétně jsou otázky a odpovědi k dané výzvě k dispozici je obsažena přímo v textu výzvy. Texty výzev jsou zveřejňovány na portálu:

česky

polski

english