Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
A01_problém s podpisy v ISKP
.
A02_ Novinky po release 14
A1_ Novinky po release 14
A03_37 výzva - upozornění pro žadatele s právní formou "fyzická osoba podnikající bez IČ"
U 37 výzvy nemůže žadatel v MS2014+ vyplnit záložku veřejná podpora. Záložka je needitovatelná. Tato chyba nebrání podání žádosti o podporu a žadatel nebude z důvodu nevyplnění vyřazen na kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí projektu.
A04_Aktualizovaná příručka pro vyplňování soupisky dokladů přes XML soubory platná od 8.2.2017
V dokumentech naleznete nové xml soubory a novou příručku pro vyplnění.
Chybný rozpad financování pro méně a více rozvinuté regiony (dále jen MRR a VRR) ve výzvách ve SC 3.2
Bylo zjištěno, že ve výzvách ve SC 3.2 u žadatelů s právní formou organizační složka státu, státní podnik, státní příspěvková organizace ze zákona a státní příspěvková organizace ostatní dochází v IS KP14+ k chybnému rozpadu financování pro méně a více rozvinuté regiony (dále jen MRR a VRR). Důvodem je nesprávné nastavení poměrů financování pro kategorie regionu. V projektech jsou tak uvedené nesprávné podíly EFRR pro VRR a MRR.

ŘO IROP opraví k 20.2. poměry financování v uvedených výzvách, CRR ČR u hodnocených projektů s dosud nevydaným právním aktem opraví poměry financování na projektu. Pro projekty s vydaným právním aktem zadá administrátor monitorovacího systému ŘO IROP požadavek na hromadnou konverzi formou záznamu v Service desku a zašle informaci příjemcům interní depeší.

Modelový příklad úpravy poměrů financování dle VRR, MRR najdete v příloze.
Interní depeše v modulu Veřejné zakázky
.
Moje neaktivní projekty - nový modul v IS KP14+
.
Obecná pravidla IROP - Kapitola 2.7 Podání a registrace žádosti o podporu
Finalizovanou a elektronicky podepsanou žádost a přílohy je možné podat:
a) automaticky v okamžiku, kdy je žádost elektronicky podepsána nebo
b) ?ručně editorem, který po schválení a podepsání žádosti obdrží depeši o možnosti žádost podat.
Upozňujeme, že editor žádosti neobdrží žádnou depeši, že byla podepsána žádost o podporu signatářem projektu. Tato věta bude upravena při další revizi.
Obecné nařízení o blokových výjimkách (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014) - výzva číslo 16, 21, 13
V poli "Kategorie podpory dle GBER" vyplňte:
- u výzvy číslo 16 hodnotu "Podpora na ochranu ŽP
- u výzvy číslo 21, 13 hodnotu "Podpora kultury a zachování kulturního dědictví"
Ochrana osobních údajů
Informace k ochraně osobních údajů
Odvolání plné moci
.
Plná moc
.
Pode čeho stanovit převodní kurz pro vypočet Ročního obratu (EUR) a Bilanční sumy roční rozvahy (EUR)?
Použijte kurz centrální evropské banky ke dni podání žádosti.
Podepsání žádosti o přezkum
Aby bylo možné žádost o přezkum podepsat, je nutné na záložce "přístup k projektu" definovat signatáře úlohy "žádost o přezkum rozhodnutí".
Podpora de-minimis v rámci specifického cíle 2.2. - výzva číslo 43 a 44
Záložku veřejná podporu musí zaškrtnout a vyplnit všichni žadatelé ve výzvě číslo 43 a 44.
Záložka "Subjekty projektu" musí obsahovat veškeré propojené subjekty v rámci definice jednoho podniku.
Pro vyplnění záložky Účetní období musí být zatrhnut checkbox Zahrnout do definice jednoho podniku na záložce Subjekty podniku i v případě, že nejsou uvedeny další subjekty, které by měly být do definice zahrnuty.
Průtoková dotace
Žadatel s právní formou příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem (jedná se o Obce a jimi zřizované organizace a Kraje a jimi zřizované organizace) je nutné na záložce Subjekty projektu vybrat položku Zřizovatel obec nebo Zřizovatel/Nadřízený kraj a doplnit IČO zřizovatele. Poté musí žadatel na záložce Účty subjektu zvolit výše zvolený subjekt a doplnit k němu jeho účet, na který ŘO IROP zašle prostředy tzv. průtokovou dotaci po schválení žádosti o platbu. Zřizovatel poté prostředky přepošle příjemci.

Upozornění na nutnost vyplnění nové záloky "Podopatření" v MS2014+ od 22.8.2017
Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci instalace nové verze MS2014+ 22. 8. 2017 se u všech projektů IN v MS2014+ objevila nová položka Podopatření strategie IN a % podíl aktivit na daném podopatření. Pokud předložený projekt naplňuje pouze jedno podopatření integrované strategie, do procentuálního podílu se vyplňuje 100 %. Pokud se projekt váže na více podopatření, vyplňuje se dle procentuálního podílu na každé podopatření. Tato položka je vyžadována nejen u všech nově zadávaných žádostí o podporu, ale i u těch, které jsou již v procesu hodnocení a jsou vráceny k doplnění.
U již předložených žádostí o podporu, které jsou v procesu hodnocení, nelze z technických důvodů při vrácení žádosti o podporu k doplnění výše uvedené údaje do žádosti doplnit a tím pádem žádost finalizovat a znova předložit.
Upozornění na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+ od 22.8.2017
Informace a záložky o veřejných zakázkách pro zjednodušení jejich administrace byly přesunuty do samostatného modulu. Tento modul je pro všechny projekty zobrazen v levém navigačním menu v části "Informování o realizaci". Všechny nové záznamy veřejných zakázek, vykazování změn na zakázkách stávajících a jejich administrace nyní probíhá na nově vytvořených záložkách modulu Veřejné zakázky.
Postup pro práci s modulem Veřejné zakázky je popsán v příloze č. 35 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

Upřesnění vyplňování indikátorů ve zprávách o realizaci konkrétně pole "Přírůstková hodnota"
Na záložce je nutné vyplnit povinné pole "Přírůstková hodnota", zde se vyplňuje skutečná hodnota indikátoru, které je dosaženo ke dni ukončení etapy nebo k poslednímu dni období, za které je podávána zpráva o realizaci. Pokud se jedná o přírůstek, je hodnota kladná, pokud se jedná o úbytek, je hodnota záporná. Do pole zadávejte pouze přírůstek za danou etapu, hodnotu, která byla vytvořena v dané etapě. Dosažená hodnota kumulativně se vypočte automaticky.

VZ - etapy
Postup vyplňování vazby VZ na etapy v ISKP
Veřejné zakázky s více smlouvami
.
Vložení příloh do MS2014+
Do MS2014+ je možné nahrát dokument do velikosti 100 MB. V případě, že dokument je větší než 100 MB, musíte přiloženou přílohu rozdělit do několika menších souborů. Postup rozdělení a přiložení přílohy je uveden v přiloženém dokumentu.
Změna vyplňování velikosti podniku od 15.12.2016
Po instalaci nové verze MS2014+ je nyní nutné vyplnit velikost podniku na záložce subjekty projektu ručně podle tabulky uvedené v příloze P1.
Týká se výzev:
13. Revitalizace vybraných památek
16. Energetické úspory v bytových domech
21. Muzea
24. Výstavba a modernizace přestupních terminálů
25. Knihovny
37. Energetické úspory v bytových domech II.
41. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví ? integrované projekty IPRÚ
48. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví ? integrované projekty ITI
50. Udržitelná doprava ? integrované projekty ITI
51. Udržitelná doprava ? integrované projekty IPRÚ
52. Revitalizace vybraných památek
53. Udržitelná doprava ? integrované projekty CLLD
55. Kulturní dědictví ? integrované projekty CLLD
Záložka "Definované dokumenty"
U povinných příloh, které nejsou relevantní, přiložte dokument s odůvodněním, proč pro tento typ příjemce není příloha relevantní.
_Náhradní postup pro odesílání depeší a vkládání příloh do depeší v IS KP+
Dobrý den,
v souvislosti s problémem odpovídání na depeše a vkládání příloh do depeší v IS KP14+ naleznete v příloze návody, jak náhradním postupem odeslat depeše v IS KP14+ a vložit přílohy do depeší v IS KP14+.česky

polski

english