Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
01_Plné moci
01_Plné moci
02_Ovládání ISKP14+ viz příloha P1 příslušné výzvy IROP nebo použijte příručku ISKP14+ ->FAQ ->FAQ Obecná metodika ISKP-> 01. Uživatelská příručka IS KP14+ "Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu"
Další postupy pro práci s ISKP14+ jsou obsaženy v přílohách obecných pravidel pro žadatele a příjemce (https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p/Prilohy-Obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce)
Jedná se zejména o:
- P17_Postup pro zpracování CBA v MS2014+
- P18_Postup zadávání žádosti o změnu v MS2014+
- P19_Postup podání žádosti o přezkum hodnocení v MS2014+
- P33A_Pokyny_import XML soupisky dokladů do žádosti o platbu
- P33B_XML soupisky
- P26_Postup pro vyplňování ZŽoP ZoR v MS2014+
- P34_Postup pro vyplnění ZoU
- P35_Postup pro práci s modulem veřejné zakázky
- P36_Postup pro práci se záložkou Přístup k projektu a plné moci
03_Žádost o přezkum_stažení a podání nové
Žádost o přezkum_stažení a podání nové
04_Upřesnění vyplňování indikátorů ve zprávách o realizaci konkrétně pole "Přírůstková hodnota"
Na záložce je nutné vyplnit povinné pole "Přírůstková hodnota", zde se vyplňuje skutečná hodnota indikátoru, které je dosaženo ke dni ukončení etapy nebo k poslednímu dni období, za které je podávána zpráva o realizaci. Pokud se jedná o přírůstek, je hodnota kladná, pokud se jedná o úbytek, je hodnota záporná. Do pole zadávejte pouze přírůstek za danou etapu, hodnotu, která byla vytvořena v dané etapě. Dosažená hodnota kumulativně se vypočte automaticky.

05_Moje neaktivní projekty - nový modul v IS KP14+
.
06_Pode čeho stanovit převodní kurz pro vypočet Ročního obratu (EUR) a Bilanční sumy roční rozvahy (EUR)?
Použijte kurz centrální evropské banky ke dni podání žádosti.
07_Ochrana osobních údajů
Informace k ochraně osobních údajů

česky

polski

english