Nejste přihlášen/-á
Nacházíte se: ÚvodRegistrace
Registrační údaje
Heslo:Zadejte heslo, které bude využíváno pro přístup do aplikace. Kritéria pro definici hesla: Heslo musí mít délku 12 - 20 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, malé písmeno a číslici. Heslo nesmí obsahovat tři po sobě jdoucí znaky nebo písmena, které jsou obsaženy ve Vašem jménu, příjmení nebo uživatelském jménu. Heslo nesmí obsahovat diakritiku (háčky a čárky) Doporučení pro definici hesla: Heslo by nemělo obsahovat jména rodinných příslušníků, jména měst, jména známých osobností, další známá jména a jiné speciální znaky než tečku, pomlčku a podtržítko, měsíc roku, den týdne, data narození.
Kontrola heslaZadejte heslo znovu
Titul:Zadejte titul uváděný před jménem
Jméno:Zadejte jméno kontaktní osoby
Příjmení:Zadejte příjmení kontaktní osoby
Titul za jménem:Zadejte titul uváděný za jménem
Datum narození:
RadDatePicker
RadDatePicker
Výběr z kalendáře
Vyberte datum narození
E-mail:Zadejte e-mailovou adresu
Mobilní telefon:
Zadejte číslo mobilního telefonu kontaktní osoby
Kontrolní kód:
 
Opište kontrolní kód z obrázku

 

 
 
Máte problém s registrací?
 Vaše e-mailová adresaPopis problému
Napište nám a my Vám poradíme.
 

 

 


Informace podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů a článku č. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Registrace uživatele do Aplikace MS2014+ v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři je nezbytná pro pozdější podání žádosti o podporu či integrovanou strategii, tj. nezaregistrované osoby nemohou podat žádost o podporu. Údaje budou zpracovávány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v monitorovacím systému MS2014+ pro účely evidence a podpory uživatelů Aplikace MS2014+ a zajištění dalších činností nutných pro řízení implementace Evropských strukturálních a investičních fondů. Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování. Po této době budou osobní údaje zlikvidovány nebo budou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Provoz a služby servisní podpory Aplikace MS2014+ pro MMR zajišťuje na základě smluvního vztahu společnost TESCO SW a.s. Poskytnuté údaje mohou být v opodstatněných případech a v nezbytném rozsahu předány příslušným subjektům implementační struktury. Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů a v případě, že zjistíte nebo se budete domnívat, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany MMR k porušení zákona, máte také právo požádat MMR o vysvětlení, resp. nápravu formou blokace, likvidace či opravy těchto osobních údajů (viz § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů).

Dále, na základě článků č. 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo:
a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),
b) požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se bude domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),
d) požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním požadavku na e-mailovou schránku. uooums14@mmr.cz