Nejste přihlášen/-á
Nacházíte se: ÚvodRegistrace
Registrační údaje
Heslo:Zadejte heslo, které bude využíváno pro přístup do aplikace. Kritéria pro definici hesla: Heslo musí mít délku 12 - 20 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, malé písmeno a číslici. Heslo nesmí obsahovat tři po sobě jdoucí znaky nebo písmena, které jsou obsaženy ve Vašem jménu, příjmení nebo uživatelském jménu. Heslo nesmí obsahovat diakritiku (háčky a čárky) Doporučení pro definici hesla: Heslo by nemělo obsahovat jména rodinných příslušníků, jména měst, jména známých osobností, další známá jména a jiné speciální znaky než tečku, pomlčku a podtržítko, měsíc roku, den týdne, data narození. Není povoleno heslo shodné s jedním z posledních 12 použitých hesel. Heslo je možné změnit jednou za 24 hod.
Kontrola heslaZadejte heslo znovu
Titul:Zadejte titul uváděný před jménem
Jméno:Zadejte jméno kontaktní osoby
Příjmení:Zadejte příjmení kontaktní osoby
Titul za jménem:Zadejte titul uváděný za jménem
Datum narození:
RadDatePicker
RadDatePicker
Výběr z kalendáře
Vyberte datum narození
E-mail:Zadejte e-mailovou adresu
Mobilní telefon:
Zadejte číslo mobilního telefonu kontaktní osoby
Kontrolní kód:
 
Opište kontrolní kód z obrázku

 

 
 
Máte problém s registrací?
 Vaše e-mailová adresaPopis problému
Napište nám a my Vám poradíme.
 

 

 


Informace dle článku č. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):
Registrace uživatele do Aplikace MS2014+ v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři je nezbytná pro zajištění všech činností nutných pro řízení implementace Evropských strukturálních a investičních fondů a nezaregistrovaným osobám nebude umožněn přistup do Aplikace MS2014+. Správcem monitorovacího systému MS2014+ je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, provoz a služby servisní podpory Aplikace MS2014+ pro MMR zajišťuje na základě smluvního vztahu společnost TESCO SW a.s. Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování. Po této době budou osobní údaje zlikvidovány nebo budou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Poskytnuté údaje mohou být v opodstatněných případech a v nezbytném rozsahu předány příslušným subjektům implementační struktury.

Dle čl. 15 až 22 GDPR, máte právo:

a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),
b) požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se bude domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),
d) požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním požadavku na e-mailovou schránku: uooums14@mmr.cz